Algemene voorwaarden Yvette werkplek­deskundige

(KVK-nummer 64914283)

Artikel 1 Definities

Dienstverlener: Yvette Werkplekdeskundige, gevestigd te Assendelft;

Dienst: die dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Deze dienst kan zijn (preventieve) gezondheidsmanagementdiensten;

Klant: De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd;

Werknemer: het personeelslid of relatie van de Klant;

Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de Klant diensten worden verleend door Yvette Werkplekdeskundige in het kader van het welzijn van de werknemers van de Klant;

Contract: Een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een bepaalde vergoeding door de Klant, diensten worden verleend door Yvette Werkplekdeskundige in het kader van het welzijn van de werknemers van de Klant.

Artikel 2.Toepasselijkheid

a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Yvette Werkplekdeskundige enerzijds en de Klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing;

b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant;

c. Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij in de offerte anders is vermeld;

d. Indien bij een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke instemming door Yvette Werkplekdeskundige aan de Klant met deze afwijkingen van de offerte.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Yvette Werkplekdeskundige zijn bevestigd;

b. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling te worden gelezen en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht;

c. Wanneer door Yvette Werkplekdeskundige gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Yvette Werkplekdeskundige op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Yvette Werkplekdeskundige één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Yvette Werkplekdeskundige zijn bevestigd;

b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4d, slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst;

c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Yvette Werkplekdeskundige zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Yvette Werkplekdeskundige zal de Klant tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De Klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Yvette Werkplekdeskundige binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform art. 15 van deze algemene voorwaarden;

d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Yvette Werkplekdeskundige om – ten gevolge van wettelijke regelingen – de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Yvette Werkplekdeskundige is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de Klant door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

a. Yvette Werkplekdeskundige werkt op basis van losse opdrachten en/of duurovereenkomsten;

b. Tenzij in de duurovereenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de duurovereenkomst of offerte. Zonder schriftelijke opzegging met een termijn van 2 maanden wordt de duurovereenkomst stilzwijgend met telkens één jaar, dan wel met telkens de duur van de initiële opdracht, verlengd;

b. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor dezelfde periode verlengd, tenzij één der partijen 30 kalenderdagen voor het einde van de contractperiode schriftelijk heeft opgezegd. Indien de Klant wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant;

c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d en/of 10b zal Yvette Werkplekdeskundige de Klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De Klant wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij Yvette Werkplekdeskundige binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

a. De dienstverlening die Yvette Werkplekdeskundige aan de Klant zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde diensten;

b. In geval van een verzoek om aanvullende werkzaamheden die niet op de initiële offerte en/of in het contract vermeld staan, zal Yvette Werkplekdeskundige een aanvullend(e) offerte/contract opmaken;

c. Bij een dreigende overschrijding van het overeengekomen aantal uren zal Yvette Werkplekdeskundige de Klant hiervan in kennis stellen. Een daadwerkelijke overschrijding zal in principe leiden tot nacalculatie;

d. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Yvette Werkplekdeskundige zich inspannen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt worden de geboekte uren niet in rekening gebracht.

Artikel 7. Niet verschijnen van de Klant of werknemer

Voor zover in de offerte of overeenkomst geen planning is vermeld, zal Yvette Werkplekdeskundige haar diensten verlenen volgens een voor Yvette Werkplekdeskundige gangbare planning. Voor de hantering van de planning komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of de Klant voor rekening en risico van de Klant zoals omschreven in art. 8.

Artikel 8. Annulering

Annulering van opdrachten kunnen tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afgesproken dag schriftelijk kosteloos geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien de annulering 2 werkdagen voor de afgesproken dag plaatsvindt, wordt door Yvette Werkplekdeskundige 50% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de Klant in rekening gebracht. Indien de annulering 1 werkdag voor de afgesproken dag plaatsvindt, wordt door Yvette Werkplekdeskundige 75% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de Klant in rekening gebracht. Indien de annulering op de afgesproken dag plaatsvindt, wordt door Yvette Werkplekdeskundige 100% van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de Klant in rekening gebracht.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden Klant

a. Indien Yvette Werkplekdeskundige dat noodzakelijk acht, zal de Klant een geschikte ruimte voor Yvette Werkplekdeskundige ter beschikking stellen om de diensten uit te kunnen voeren;

b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Yvette Werkplekdeskundige inzake het assisteren bij het opstellen van de planning. De contactpersoon zal tevens zorgdragen voor een tijdige melding van veranderingen in de planning;

c. De Klant zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 10. Tarieven

a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de contractperiode geldig in die zin dat Yvette Werkplekdeskundige met een termijn van 30 kalenderdagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken;

b. Yvette Werkplekdeskundige behoudt zich het recht voor de tarieven bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal Yvette Werkplekdeskundige dit schriftelijk aan de Klant kenbaar maken;

c. Alle tarieven in de offertes/contracten etc. zijn exclusief BTW en eventuele kosten van derden;

d. Opdrachten met een totaalbedrag tot € 2.000,– worden bij verlening van de opdracht in rekening gebracht;

e. Bij opdrachten vanaf € 2.000,– wordt 50% van het totaalbedrag bij opdrachtverlening in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt na afronding van het project in rekening gebracht;

f. Yvette Werkplekdeskundige heeft het recht het met de Klant overeengekomen (uur)tarief bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.

Artikel 11. Geheimhouding

Yvette Werkplekdeskundige zal alle informatie van de Klant betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

Artikel 12. Facturering en betaling

a. Er wordt gewerkt op basis van maandelijkse facturering. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Yvette Werkplekdeskundige te betalen op het op de factuur vermelde rekeningnummer;

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. De verplichtingen van Yvette Werkplekdeskundige tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de Klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente is verschuldigd;

c. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven;

d. Voor het geval naar het oordeel van Yvette Werkplekdeskundigede financiële positie van de Klant risico’s met zich mee brengt, is Yvette Werkplekdeskundige gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling en is de Klant verplicht daar aan te voldoen.

Artikel 13. Opschorting werkzaamheden

Indien de Klant met de betaling van hetgeen door haar verschuldigd is in verzuim is, heeft Yvette Werkplekdeskundige, nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van Klant op te schorten. Yvette Werkplekdeskundige aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de Klant en/of derden lijden ten gevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Yvette Werkplekdeskundige voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de hoogte van de factuur voor de overeengekomen werkzaamheden;

b. De Klant vrijwaart Yvette Werkplekdeskundige voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de Klant tijdens of na hun dienstverband met de Klant, alsmede relaties van de Klant waarvoor diensten worden verleend;

d. Yvette Werkplekdeskundigeis niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Yvette Werkplekdeskundige kunnen worden toegerekend.

e. Bij het inschakelen van derden door Yvette Werkplekdeskundige, zal Yvette Werkplekdeskundige steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Yvette Werkplekdeskundige is echter voor eventuele tekortkomingen door deze derden niet aansprakelijk.

f. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Yvette Werkplekdeskundige aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Yvette werkplekdeskundige bij de uitvoering van het contract gebruikte hulpmiddelen, (telecommunicatie) apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen.

Artikel 15. Ontbinding en opzegging

a. Yvette werkplekdeskundige is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

  • Ter zake van de Klant faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelingen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
  • Als de Klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

b. Yvette Werkplekdeskundige is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16. Slotbepalingen

a. Op de overeenkomst van opdracht tussen Yvette Werkplekdeskundige en Klant is Nederlands recht van toepassing;

b. Geschillen zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem. Yvette Werkplekdeskundige is evenwel te allen tijde gerechtigd om het geschil te harer keuze aan een anderszins bevoegde rechter voor te leggen;

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website www.werkplekdeskundige.nl .

OVER DE WERKPLEKDESKUNDIGE
Met haar ervaring in de meest uit­eenlopende branches is Yvette Schoorl dé werkplek­deskundige voor uw bedrijf. Yvette reageert snel op uw aanvraag, bezoekt uw bedrijf bin­nen een week en biedt u binnen een paar dagen een persoonlijk ad­vies.
Laatste berichten
CONTACT
  • Kagerweg 5A
    1566 NC Assendelft
  • 06 386 386 66
  • yvette@werkplekdeskundige.nl