Privacyverklaring Yvette Werkplek­deskundige

Yvette Werkplekdeskundige respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Yvette Werkplekdeskundige in acht genomen. Yvette Werkplekdeskundige zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in deze privacyverklaring en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in deze privacyverklaring het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In deze privacyverklaring informeert Yvette Werkplekdeskundige u over onder andere van wie en welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen dat gebeurt, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Yvette Werkplekdeskundige
Yvette Werkplekdeskundige
Kagerweg 5A
1566 NC Assendelft

Yvette Werkplekdeskundige is te bereiken via emailadres  yvette@werkplekdeskundige.nl of via telefoonnummer 075-6871642.

Van wie verwerkt Yvette Werkplekdeskundige persoonsgegevens?
Yvette Werkplekdeskundige verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van Yvette Werkplekdeskundige;
 • medewerkers van klanten van Yvette Werkplekdeskundige;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Yvette Werkplekdeskundige en overige personen van wie Yvette Werkplekdeskundige de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website

Welke persoonsgegevens verwerkt Yvette Werkplekdeskundige?

Yvette Werkplekdeskundige verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en beroep.

Op grond waarvan verwerkt Yvette Werkplekdeskundige persoonsgegevens?

Yvette Werkplekdeskundige verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Yvette Werkplekdeskundige;
 • Yvette Werkplekdeskundige heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • U hebt Yvette Werkplekdeskundige toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken

Voor welke doeleinden gebruikt Yvette Werkplekdeskundige uw persoonsgegevens?

Yvette Werkplekdeskundige verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het factureren van de geleverde dienst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Yvette Werkplekdeskundige;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Yvette Werkplekdeskundige

Yvette Werkplekdeskundige kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, die verenigbaar zijn met de hiervoor genoemde, verwerken. Deze andere doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aanvankelijk aan Yvette Werkplekdeskundige hebt verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

Yvette Werkplekdeskundige kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Als deze derde een verwerker is, is een verwerkersovereenkomst tussen Yvette Werkplekdeskundige en deze derde verplicht. Yvette Werkplekdeskundige zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Yvette Werkplekdeskundige kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden of als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaart Yvette Werkplekdeskundige uw persoonsgegevens?

Yvette Werkplekdeskundige bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in deze privacyverklaring) genoemde doeleinden.

Welke rechten hebt u en hoe kunt u van deze rechten gebruik maken?
Recht op inzage

U kunt Yvette Werkplekdeskundige verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Yvette Werkplekdeskundige verzoeken om de informatie in deze privacyverklaring te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Yvette Werkplekdeskundige u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Yvette Werkplekdeskundige een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Yvette Werkplekdeskundige verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in deze privacyverklaring, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Yvette Werkplekdeskundige verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Yvette Werkplekdeskundige verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Yvette Werkplekdeskundige deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Yvette Werkplekdeskundige uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Yvette Werkplekdeskundige u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Yvette Werkplekdeskundige aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: yvette@werkplekdeskundige.nl.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Yvette Werkplekdeskundige de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Wilt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Yvette Werkplekdeskundige via e-mailadres: yvette@werkplekdeskundige.nl

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht

De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Cookies

De website van Yvette Werkplekdeskundige maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele cookies. Als Yvette Werkplekdeskundige daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Wijzigingen

Yvette Werkplekdeskundige mag deze privacyverklaring wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt de privacyverklaring op de website van Yvette Werkplekdeskundige raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

OVER DE WERKPLEKDESKUNDIGE
Met haar ervaring in de meest uit­eenlopende branches is Yvette Schoorl dé werkplek­deskundige voor uw bedrijf. Yvette reageert snel op uw aanvraag, bezoekt uw bedrijf bin­nen een week en biedt u binnen een paar dagen een persoonlijk ad­vies.
Laatste berichten
CONTACT
 • Kagerweg 5A
  1566 NC Assendelft
 • 06 386 386 66
 • yvette@werkplekdeskundige.nl